Page 7 - (SAYI 285 - 1 a\360ustos 2018.qxd)
P. 7

1 Aðustos 2018 Çarþamba7

                                                                     SEÇÝM SÝZÝN...

                                                                      BAHADIR TELLÝ

                                                                 Belli kurallara ve tekniklere uyu- katký sunma-
                                                                larak yapýlan, bedensel geliþmeye ya çalýþýyoruz.
                                                                yararlý, eðlenmek ve yarýþmak ama- FUTBOL , YÜZME , GÜREÞ , TEK-
                                                                cý da bulunan beden hareketlerinin VANDO , OKÇULUK branþlarýnda
                                                                tümünün ortak adý SPOR… Kimi-  çocuk yetiþtiriyor, müsabakalara
                                                                miz için spor futbol, kimimiz için katýlýyor hem çeþitli dereceler ala-
                                                                basketbol , kimimiz için güreþ, kimi- rak Ýskilip'imizin adýný duyuruyoruz
                                                                miz için sadece yürüyüþ… Sosyal hem de çocuklarýmýzýn sosyalleþe-
                                                                yaþantýmýz , doða þartlarýmýz , fizik- rek özgüvenlerini geliþtiriyoruz. Fut-
                                                                sel yeterliliðimiz vs. ne el verirse bol sahamýz yeni sezonla birlikte
                                                                ona uygun spor mutlaka var. Yeter sentetik sahaya dönüþecek inþal-
                                                                ki bizler zamanýmýzý ve imkanýmýzý lah. Böylelikle çamur tarlasýnda ça-
                                                                yaratabilelim. Diyeceksiniz ki hayat lýþmaktan kurtularak daha düzgün
                                                                meþgalesi o kadar çok ki zamaný- bir zeminde çocuklarýmýzý yetiþtir-
                                                                mýz yetmiyor veya gözüm kesmiyor. meye çabalayacaðýz. Çorum'un il-
                                                                Spordan amaç eðlenmek, artýk za- çeleri içerisinde bir ilk olan Ýskilipgü-
                                                                manlarý iyi deðerlendirmek , fiziksel cü Cumhuriyet Savcýsý Hakan Yük-
                                                                dayanaklýlýðýnýzý artýrmak, sosyal- sel Spor Tesisleri içerisinde bulu-
                                                                leþmek ve sizi kötü alýþkanlýklardan nan Yüzme Havuzumuzda çocuk-
                                                                uzak tutmaktýr. Durum böyleyken larýmýzýn yüzme öðrenmelerini sað-
                                                                spor yerine seçeceðiniz aktiviteler lýyoruz. Ayrýca Spor Tesisimiz bün-
                                                                onun yerini alabiliyorsa demek ki si- yesinde bulunan fitness ve aerobik
    ÞAMPiYON TAKIMA                                                     kalkamýyorsan iyi dinlenemiyor, aktivitelerde kondisyon çalýþmalarý
                                                                                bölümlerinde gençlerimiz fiziksel
                                                                zin için daha faydalý(?) Sabah zinde
                                                                dengeli beslenmiyorsun demektir.
                                                                                yapýyorlar. Yine Spor Tesisimiz
                                                                Gün içinde yaptýðýn fiziksel hareket-
                                                                                bünyesinde Abdullah Ýþcan hoca-
                                                                lerde -merdiven çýkmak, eðilim kalk-
                                                                                veriyoruz. Þehit Habib Gökçe Gü-
                                                                mak, yerden bir nesne kaldýrmak, mýz nezaretinde Tekvando eðitimi
                                                                                reþ Eðitim Merkezinde Adem Uysal
                                                                bir þeyler taþýmak gibi- çabuk yoru-
    ODA BAÞKANINDAN JEST                                                  luyor nefes nefese kalýyorsan saðlý- hocamýz nezaretinde Ýskilipli genç-
                                                                                lerimizin güreþ öðrenmelerine vesi-
                                                                ðýn alarm zillerini çalmaya baþlamýþ
                                                                demektir. Hele ki zararlý alýþkanlýkla-
                                                                                vermiþ ve kendi imkanlarýný zorla-
                                                                rýnýz varsa süreci hýzlandýrýyorsu- le oluyoruz. Okçuluk sporuna gönül
                                             Geçtiðimiz hafta sonuçlanan Ýskilips- nuz demektir. Ýþte sporun gerekliliði yarak geliþimini tamamlamaya çalý-
                                            por Halý Saha Futbol turnuvasýnýn Þam- buradan baþlýyor. Gün içinde saatini þan Yunus Emre Körçoban adlý
                                            piyonu Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler ve miktarýný sizin belirleyeceðiniz gencimizin tüm masraflarýný üsle-
                                            Odasý oyuncularý Samsun'a günübirlik  sadece fiziksel aktivite yapmak nerek destek olmaya çalýþýyoruz.
                                            gezi düzenledi.             amacýyla bir zaman dilimi belirleyin. Siyasilerimizin Ýskilip Merkezde ihti-
                                             Baþkan Osman Top yaptýðý açýklama-  En basitinden akþam üzerleri günde yaç olan Kapalý Spor Salonu yapým
                                            da; " Gençlerimizi spora teþvik etmek için 30 dakika yürüyüþ bir hafta sonra sözü gerçekleþtiðinde voleybol,
                                            düzenlenen bu güzel organizasyonda   sizde neleri deðiþtirecek çok þaþýra- basketbol gibi salon sporlarýný da
                                            Þampiyon olarak Odamýzýn ve Esnaflarý- caksýnýz. Yaþýnýn ve fiziðinin el ver- Ýskilip'te lisanslý olarak yapýlabilir
                                            mýzýn tanýtýmýna katký saðlayan ve güzel diði derecede istediðin yapabildiðin hale getireceðiz inþallah.
                                            bir baþarý elde eden tüm oyuncularýmýzý sevdiðin ve eðlendiðin her türlü spo- Hal böyleyken siz hala çocukla-
                                            tekrar tebrik ediyorum, kýsa da olsa bera- ru yapmakta özgürsün.    rýnýzýn sokak sokak gezerek kuytu
                                            berlik içerisinde düzenlediðimiz bu geziyi Gel gelelim Ýskilip'imizde spor köþelerde sigara içmesini mi, inter-
                                            sonuna kadar hak ettiler. Ýnþallah bu tür yapabileceðiniz alanlar kýsýtlý ancak net kafelerde saatlerce online
                                            organizasyonlar memleketimizde artarak spor yapmaya engel deðil. Bizler oyunlar oynayarak vakit geçirmesi-
                                            devam eder. Final maçýmýzda bizi yalnýz Ýskilipgücü Ailesi olarak Ýskilip'te ya- ni mi, evde televizyon karþýsýnda
                                            býrakmadýðý gibi maç sonunda da oyun- þayan çocuklarýmýza gençlerimize saatlerce vakit geçirmesini mi yok-
                                            cularýmýzýn ricasýný kýrmayýp Samsun  bu imkanlarý saðlamaya çalýþýyo- sa altýna verdiðiniz motosiklet ya da
                                            programýmýza destek olan Çorum Esnaf  ruz. Gerektiðinde imkanlarý zorla- arabayla yüreðiniz aðzýnýzda son
                                            ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) yarak çocuklarýmýzýn ve gençlerimi- sürat gezmesini izlemeyi mi tercih
                                            Baþkanýmýz sayýn Recep GÜR'e ayrýca   zin fiziksel ve kiþilik geliþimlerine edersiniz??? Seçim sizin…
                                            çok teþekkür ederiz.


    Dýþ ticaret açýðý yüzde 9,1 azaldý


     Haziran ayýnda dýþ ticaret açýðý ÝHRACAT YÜZDE 6,4 ARTTI      Almanya'ya yapýlan ihracat 2018 du. Bu ülkeyi sýrasýyla 1 milyar 794 mil-
    yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon Avrupa Birliði'ne (AB-28) yapýlan ih- Haziran ayýnda 1 milyar 308 milyon do- yon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 mil-
    dolara geriledi.         racat, 2017 yýlýnýn ayný ayýna göre lar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla 882 mil- yon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149
     Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Ticaret %6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar yon dolar ile Birleþik Krallýk, 815 milyon milyon dolar ile ABDizledi.
    Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici olarak gerçekleþti. AB'nin ihracattaki dolar ile Ýtalya ve 627 milyon dolar ile
    dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2018 payý 2017 Haziran ayýnda %47,5 iken, ABD takip etti.     YÜKSEK TEKNOLOJÝLÝ
    yýlý Haziran ayýnda, 2017 yýlýnýn ayný 2018 Haziran ayýnda %51,2 oldu.                  ÜRÜNLERÝN ÝMALAT SANAYÝ
    ayýna göre %1,3 azalarak 12 milyar                   ÝTHALATTA ÝLK SIRAYI ÇÝN ALDI   ÝHRACATI ÝÇÝNDEKÝ PAYI
    954 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak EN FAZLA ÝHRACAT YAPILAN   Çin'denyapýlanithalat,2018 yýlýHazi- YÜZDE 3,2 OLDU
    18 milyar 451 milyon dolar olarak ger- ÜLKE ALMANYA OLDU      ranayýnda 1 milyar 838 milyon dolarol- Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ti-
    çekleþti. Haziran ayýnda dýþ ticaret açý-                               caret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý
    ðý ise yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497                                 içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini
    milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý                               kapsamaktadýr. Haziran ayýnda ISIC
    karþýlama oraný 2017 Haziran ayýnda                                  Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin
    yüzde 68,5 iken, 2018 Haziran ayýnda                                  toplam ihracattaki payý %94,3'tür. Yük-
    yüzde 70,2'ye yükseldi.                                        sek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi
                                                       ürünleri ihracatý içindeki payý %3,2, or-
     MEVSÝM VE TAKVÝM                                          ta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise Tapuda ödenen
     ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ                                      %37,6'dýr.
     SERÝYE GÖRE ÝHRACAT AZALDI
     Mevsim ve takvim etkilerinden arýn-                                  ÜRÜNLERÝN ÝMALAT SANAYÝ harçlar geri
                                                         YÜKSEK TEKNOLOJÝLÝ
    dýrýlmýþ seriye göre; 2018 Haziran
    ayýnda bir önceki aya göre ihracat                                    ÝTHALATI ÝÇÝNDEKÝ PAYI
    %2,1, ithalat %5,5 azaldý. Takvim etki-                                  YÜZDE 13,6 OLDU          alýnabilecek
    lerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise;                                  Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam it-
    2018 yýlý Haziran ayýnda önceki yýlýn                                 halattaki payý %79,9'dur. Haziran ayýn-
    ayný ayýna göre ihracat %0,8, ithalat                                 da yüksek teknoloji ürünlerinin imalat Kentsel dönüþüm kapsamýnda yapýlan yapýlarda,
    %3,3 azaldý.                                              sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý müteahhitlerin yaptýðý satýþlarda yatýrýlan tapu devir
                                                       %13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin harçlarý ve müteahhitlerden daire satýn alanlarýn öde-
     AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE                                          payý ise %42,6'dýr.
                                                                          dikleri tapu harçlarý geri alýnabilecek.
                                                                           Antalya Ýnþaat Müteahhitleri Derneði Baþkaný De-
                                                                          niz Karataþ, konunun yýllardýr takip edildiðini söyleye-
                                                                          rek, kentsel dönüþüm kapsamýnda yapýlan inþaatlar-
                                                                          dan müteahhidin veya arsa sahibinin 2014 yýlýnýn
                                                                          Temmuz ayýndan sonra tapuda iþlemi yapýlan daire
                                                                          satýþýnda ödenen tapu harçlarýný geri alma yolunun
                                                                          açýldýðýný dile getirdi.
                                                                           "KANUNA AYKIRI OLARAK ALINIYORDU"
                                                                           Karataþ, "2014 yýlýnýn Temmuz ayýndan baþlamak
                                                                          üzere yapýlan tapu satýþlarý için yeni inþaatlarda da-
                                                                          ireleri paylaþan müteahhidin ve hatta arsa sahibinin,
                                                                          daireleri satmasýnda satýcý sýfatýyla tapuda ödediði
                                                                          yüzde 2 harcýn 'harç muafiyeti kapsamýnda' olduðu
                                                                          ve 'kanuna aykýrý olarak alýndýðý' konusunda Ýstan-
                                                                          bul'da yürütülen davalarda mahkemeler kararýný
                                                                          açýkladý" diye konuþtu.
                                                                           "YASAL ÝÞLEMLERE MÜRACAAT
                                                                           ÝÇÝN BAÞVURABÝLECEKLER"
                                                                           Bu kapsamda sözü edilen tarihten itibaren, tapu-
                                                                          da iþlem yapýlarak müteahhitten veya arsa sahibin-
                                                                          den daire alan müþteri ve alýcýlarýn ödemiþ olduðu
                                                                          yüzde 2 tapu devir harcýnýn da harç muafiyetinden
                                                                          yararlanmasý gerektiðini, kanuna aykýrý alýndýðý, yapý-
                                                                          lacak yasal baþvurular ve açýlacak davalarla geri alý-
                                                                          nabileceðinin de ortaya çýktýðýný söyleyen Baþkan
                                                                          Karataþ, "6306 sayýlý Kanun kapsamýnda yapýlan ye-
                                                                          ni yapýlardan müteahhidin veya arsa sahibinin yaptý-
                                                                          ðý ilk satýþlardan dolayý satýcý taraf olarak ödediði yüz-
                                                                          de 2 ve daireyi ve iþ yerini alan müþterinin alýcý taraf
                                                                          sýfatýyla ödediði yüzde 2 tapu devir harçlarýnýn geri
                                                                          alýnmasý amacýyla yasal iþlemlere müracaat için baþ-
                                                                          vurabilecekler" dedi.
   2   3   4   5   6   7   8