Page 6 - (SAYI 285 - 1 a\360ustos 2018.qxd)
P. 6

1 Aðustos 2018 Çarþamba6

    Þeyhköyü'nde 1 dekardan 250 dekara
                                       Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürü Orhan Sarý, Ýskilip'in Þeyhkö-

                                       yü'nü ziyaret ederek çilek bahçelerinde incelemelerde bulundu.

                                        Þeyhköyü'nde 2011 yýlýnda pýlan arazinin 250 dekara ulaþ- ülkemizde en kaliteli çileðin ye- nen bir marka haline gelmiþtir.
                                       hayata geçen proje ile ilk etap- týðýný açýkladý.    tiþtiði nadir yerlerden birisi oldu- Þimdi burada yapýlan çalýþmala-
                                       ta 1 dekarlýk arazide oluþturu- Sarý, bölgedeki ekimi yapý- ðunu dile getiren Sarý, "Köy hal- rý daha ileriye taþýmak ve üretim
                                       lan demonstrasyon bahçesi ile lan çilek ekiminin tamamýnýn or- kýnýn dört elle sarýldýðý çilek üre- alanýnýn arttýrýlmasý için çözül-
                                       çilek üretimine baþlandýðýný ha- ganik olduðunu belirtti.  timi sayesinde daðlýk bir yapýya mesi gereken bir su problemi ol-
                                       týrlatan Ýl Tarým ve Orman Mü- Þeyhköy'ün coðrafi konumu, sahip olan köydeki çorak toprak- duðunu görüyoruz, bu konu da
                                       dürü Orhan Sarý, her geçen yýl havasý ve kendine özgü mikro lar çilekle yeniden hayat buldu. yapýlabilecek çalýþmalarý masa-
                                       çilek ekimine gösterilen ilginin klima özelliði ile çileklerde ki Þeyhköy çileði sadece Çorum' ya yatýrarak çözüm bulmamýz
                                       artmasýyla þu an çilek ekimi ya- renk, koku ve aroma konusunda da deðil büyük þehirlerde de bili- gerekiyor" dedi.    Yýl        sonu             gýda           enflasyonu
    yüzde 7'den 13'e yükseldi

     Merkez Bankasý Baþkaný Murat  rýyla dengelenme eðiliminde    rindeki yükseliþ döviz kuru geliþmeleri dolardan 73 dolara güncellendi
    Çetinkaya, enflasyon raporunu açýkla- *Temmuz Para Politikasý Kuru- ve bazý tarým ürünlerinin fiyatlarýndaki *Gýda fiyatlarý tahmini 2018 için
    dý. Raporda en dikkat çeken tahminler- lu'nda iç talep koþullarýndaki yavaþla- olumsuz koþullardan kaynaklandý %7'den yüzde 13'e güncellendi
    den biri de yýl sonu gýda enflasyonunun ma ve para politikasýnýn gecikmeli etki- *Akaryakýt fiyatlarýndaki eþel mobil *Gýda fiyatlarý tahmini 2019 için
    yüzde 7'den yüzde 13'e çýkmasý oldu. lerini izlemek için politika faizini sabit uygulamasý bu (enerji) gruptaki enflas- yüzde 7'den yüzde 10'a güncellendi
     Merkez Bankasý, 2018 yýlý üçüncü tuttuk             yonda olumsuz görünümü sýnýrladý artýþ oraný varsayýmýný yukarý revize et- ENFLASYON nedir
                                                         *ABD cinsi ithalat fiyatlarýnda yýllýk
    enflasyon raporunu açýkladý. MB Baþ- *Getiri eðrisi negatif eðimle daha sý- *Ekonomide talep ve maliyet baský-
    kaný Murat Çetinkaya, yüzde 8.4 olan ký parasal koþullar ima eden görünüm larýnýn ötesinde bir fiyat artýrma eðilimi tik
    yýlsonu enflasyon tahminini 13.4 olarak sergiledi          oldukça güçlendi           *Risk primi ve belirsizlik algýlamala- neden yükseliyor?
    güncellediklerini açýkladý. Çetinkaya                                 arýnda kademeli iyileþme öngörüyoruz
    2019 sonu için yüzde 6.5 olan enflas- PETROL VE EMTÝA         KAMUNUN BÜYÜMEYE          *Enflasyon hedeflere kademeli ya-
    yon tahminini de yüzde 9.3'e yükselttik- FÝYATLARINDAKÝ        ETKÝSÝ SINIRLI KALDI      kýnsayacak               Merkez Bankasý Baþkaný Murat Çetinkaya, enf-
    lerini söyledi. Raporda en dikkat çeken ARTIÞ ETKÝLEDÝ        *Ýkinci çeyrekte kamu tüketiminin                  lasyon raporunu açýkladý. Buna göre 8,4 olan yýl so-
    tahminlerden biri de yýl sonu gýda enf- *TL'nin ima edilen oynaklýðý nisan büyümeye etkisi daha sýnýrlý kaldý YIL SONU ENFLASYON     nu enflasyon tahminini 13,4 olarak güncelledi. Peki,
    lasyonunun yüzde 7'den yüzde 13'e dönemine kýyasla belirgin þekilde yük- *Ýktisadi faaliyet yavaþlayarak den- TAHMÝNÝ YÜZDE 13.4     Enflasyon nedir, neden yükselir?
    çýkmasý oldu. Merkez Bankasý Baþkaný seldi             gelenme eðilimine girdi       *Enflasyonun 2018 yýlý sonunda or-  Merkez Bankasý Baþkaný Murat Çetinkaya, enf-
    Çetinkaya'nýn konuyla ilgili açýklamala- *TÜFE 2018 ikinci çeyrekte nisan *Turizmdeki toparlanma güçlü sey- ta noktasý %13.4 olarak tahmin edildi lasyon raporunu açýkladý. Buna göre 8,4 olan yýl so-
    rýndan satýr baþlarý þöyle:    enflasyon raporu öngörüsünün belirgin rediyor             *Enflasyonun 2019 yýlý sonunda or- nu enflasyon tahminini 13,4 olarak güncelledi. Peki,
                     üzerinde gerçekleþti         *thalat fiyatlarýndaki yükseliþ cari iþ- ta noktasý yüzde 9.3 olarak tahmin edil- Enflasyon nedir, neden yükselir?
     KREDÝLERÝN BÜYÜME         *TL'deki deðer kaybýnýn yaný sýra lemler dengesini olumsuz etkiliyor di
     HIZI GERÝLEDÝ         petrol ve emtia fiyatlarýndaki artýþ (tü-                *Enflasyon 2020 sonunda %6.7'ye   ENFLASYON NEDÝR?
     *Kredilerin büyüme hýzý ikinci çey- fe'deki yükseliþte) etkili oldu PETROL FÝYATLARI ÝÇÝN     geriledikten sonra orta vadede %5 dü-  Enflasyon, belli bir zaman dilimi aralýðýndaki fiyat
    rekte gerilemeye devam etti                      73 DOLAR BEKLENTÝSÝ       zeyinde istikrar kazanacaðýný tahmin seviyesinin artýþý" anlamýný karþýlamaktadýr. Zaman
     *Enflasyondaki yükseliþ alt gruplar GIDADAKÝ ARTIÞ         *Petrol fiyatlarý tahmini 2018 için 68 edilmekte          içinde ayný mala, sürekli artan ve farklý fiyatlar öden-
    genelinde yaygýn...         TAHMÝNLERÝ AÞTI         dolardan 73 dolara güncellendi    *Para politikasýnda sýký duruþ uzun mesi durumu enflasyonun basit bir tanýmýdýr.
     *Ýktisadi faaliyet ikinci çeyrek itiba- *Gýda fiyatlarýnda tahminlerin üze- Petrol fiyatlarý tahmini 2019 için 65 süre korunacak.
                                                                           ENFLASYON NEDEN YÜKSELÝR?
                                                                           Enflasyonun yükselmesinin en bilinen sebepleri-
                                                                          nin baþýnda arz- talep dengesinin bozulmasý gelmek-
                                                                          tedir. Piyasada üretilen mal ve hizmetler tüketim tale-
                    GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                   GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                   GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                   GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                   GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                    GÜNLERDE
                   GÜNLERDE
                                                                          bini karþýlayamadýðý zaman, mal veya hizmete tale-
                                                                          bin çokluðundan ötürü meydana gelen fiyat artýþýna
       ÖZEL
       ÖZEL
       ÖZEL
      ÖZEL           GÜNLERDE                                                   talep enflasyonu adý verilmektedir.Hizmet ya da mal
      ÖZEL
       ÖZEL
      ÖZEL
       ÖZEL
       ÖZEL
      ÖZEL
      ÖZEL
       ÖZEL
       ÖZEL
      ÖZEL
       ÖZEL
                                                                          üretiminde kullanýlan ürünlerinin ya da hammaddele-
                                                                          rin fiyatýnýn artmasý durumunda ortaya koyulan hiz-
                             ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                            ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                            ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                            ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                            ÇEKiMi
                             ÇEKiMi
                            ÇEKiMi
                                                                          met ya da malýn toplam fiyatýnýn artmasý durumunda,
                                                                          talepte bir azalma gözlemlenir, bu durumda talep az-
       KAMERA                   ÇEKiMi                                           lýðýna baðlý olarak piyasada yaþanýlan durgunluk ma-
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
       KAMERA
                                                                          liyet enflasyonu þeklinde tanýmlanmaktadýr.Ayný za-
                                                                          manda ülkeye karþýlýðý olmayan döviz ve altýn mikta-
                                                                          rýnýn giriþinin artmasý, para arzýnýn artmasý, üretimin
                  YAPILIR
                 YAPILIR                                                     doðal kaynaklara ya da farklý bir nedene baðlý olarak
                 YAPILIR
                 YAPILIR
                 YAPILIR
                  YAPILIR
                 YAPILIR
                 YAPILIR
                 YAPILIR
                  YAPILIR
                 YAPILIR
                  YAPILIR
                 YAPILIR
                 YAPILIR
                 YAPILIR
                                                                          azalmasý da enflasyon oranýný etkileyen sebepler
                                                                          arasýndadýr.
                                                                           ENFLASYON YÜKSELDÝÐÝNDE NE OLUR?
                                                                           Ýþte enflasyonun yükselmesi halinde maydana
              - DÜÐÜN                                                         gelecekler:
                                                                           - Tüketicinin alým gücü ve talebi azalýr.
                                                                           - Ulusal paranýn satýn alma gücü ve deðeriazalýr.
                                                                           -Enflasyonun artmasýyla birlikte paranýn deðerinin
              - NiÞAN                                     Full      HD           ve alým gücünün azalmasý, para birimine olan güve-
                                                                          nin de azalmasý anlamýna geleceðinden dövize ya da
              - SÜNNET                                                        altýna yapýlan yatýrýmlarýn kaçýnýlmaz olarak artar. Bu-
                                                                          na baðlý olarak altýn ve döviz fiyatlarýnda büyük artýþ-
                                                                          lar meydana gelir.
                                                                           - Fiyatlardaki dengesizlik, talep azlýðý ve ekono-
              - ASKER GECESi                                                     mik durgunluða baðlý olarak para ve üretim piyasala-
                                                                          rýnda dalgalanmalar, ekonomik büyümeyi olumsuz
                                                                          yönde etkiler.
                                                                           - Tüketicileri tasarrufa yönlendirmek ve piyasada-
              - MEZUNiYET GECESi                                                   ki paraya birikimde tutmak adýna, bankalar tüketicile-
                                                                          rin mevduat hesabýndaki paralarýna karþýlýk olarak fa-
                                                                          iz oranlarýný artýrýr.
                                                                           ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?
             AHMET                   BEKMEZCi                                   Kurumu (TÜÝK), belirli ürünlerin bulunduðu temsili bir
                                                                           Ülkemizde enflasyon hesabýný Türkiye Ýstatistik
                                                                          havuzdan hesaplayarak yapmaktadýr.
                                                                           Enflasyon oranlarýnýn hesaplamasý iki temel kav-
                                                                          rama endekslenmektedir, bunlar Tüketici Fiyat En-
                                                                          deksi ve Üretici Fiyat Endeksi olmak üzere ikiye ayrýl-
                           0541      846     35    09                            maktadýr. Tüketici fiyat endeksi, gýda, giyim, otomotiv,
                                                                          benzin gibi tüketim piyasalarý üzerinde deðiþim ve
                                                                          dalgalanmalarý baz alýrken, üretici fiyat endeksi ise ül-
                                                                          ke içinde ya da dýþýnda satýþa sunulan ürünlerin üre-
                                                                          tici fiyatlarýný baz almaktadýr.
   1   2   3   4   5   6   7   8