Page 5 - (SAYI 285 - 1 a\360ustos 2018.qxd)
P. 5

1 Aðustos 2018 Çarþamba5

                                                                    KUTLAMA MESAJI

                                                                FEHMÝ YAÐLI / Mali Müþavir & Baðýmsýz Denetçi

                                                                 Altý yýldýr ilçemizde yayýn haya- sal alanýn bir arada deðerlendirildi-
                                                                týný sürdürmekte olan Ýskilip Gün- ði bir meslektir. Bu mesleðin icra-
                                                                dem Gazetesi'nin yenilenme ve el sýnda kiþisel kindarlýða ve hoþnut-
                                                                deðiþtirme süreciyle ilgili olarak ye- suzluða yer yoktur. Bireysel ihti-
                                                                ni ekibi kutlar çalýþmalarýnda baþa- yaçlardan ziyade toplumsal ihtiyaç-
                                                                rýlar dilerim.         larýn tespiti, teþhisi ve tedavi öneri-
                                                                 Bir þehrin kalkýnmasý ve yaþa- leri hedeflenmelidir. Hedeflenen bu
                                                                nabilir bir ortama kavuþturulmasýn- yolda hak edenin hakkýný vermek,
                                                                da yerel basýnýn önemi çok büyük- takdir edilmesi gerekeni takdir et-
                                                                tür. Ýlçe de doðru yönetilmeyen, iyi mek; Millet namýna uyarýlmasý ge-
                                                                yürümeyen yatýrýmlar ve hizmetler reken, tenkit edilmesi gereken her
    Pis koku ve sinekler                                                  da bu kötü gidiþten paylarýnýn ola- sýna yapmak bu mesleðin en
                                                                varsa o ilçenin basýn kuruluþlarýnýn
                                                                                türlü kiþi ve olaylarý risk alma paha-
                                                                caðýný düþünüyorum. Aksine güzel
                                                                                önemli meziyetidir.
                                                                                 Bu þehri konu eden her türlü
                                                                yönetilen iyi giden iþler, yatýrýmlar
                                                                                hususlarda söyleyeceði sözü olan
                                                                varsa da yine basýn mensuplarýnýn
                                                                olumlu yönde paylarýnýn olacaðý
                                                                þüphesizdir.
                                                                                nýzda talep edilecek görüþ ve öne-
                                                                 Yerel de gazetecilik yapmak zor bir sakini olarak basýn çalýþmalarý-
                                                                                rilere her zaman olumlu cevap ve-
    vatandaþý bezdirdi!                                                   özverili çaba ve gayret isteyen, ni ekibine bundan sonra ki basýn
                                                                                receðimin bilinmesini istiyorum.
                                                                iþtir. Maddi getirisi olmayan aksine
                                                                                 Ýskilip Gündem gazetemizin ye-
                                                                özünde millet menfaati bulunan, te-
                                                                                hayatýnda ilçemize güzel katkýlar
                                                                melinde güzel niyet, Rýza-i Bari bu-
                                                                lunduðunda yapýlan çalýþmalarýn
                                                                                sunmasý dileðiyle ekibi tebrik eder
                                                                ibadete dönüþeceði özel ve kamu-
                                                                                yayýn hayatýnda baþarýlar dilerim.
                                                     Ýskilip'teki
                                                  Akçay ve Meydan
                                                   Çayý derelerinin
                                                   pis koku yaydýðý-
                                                   ný ve sineklerden
                                                   dolayý rahatsýz
                                                   olduklarýný ifade
                                                   eden bölge halký
                                                  yýllardýr ayný çileyi
                                                    çektiklerini
                                                     söylediler.
                                                                   Vatandaþlara kötü haber!
                                                    Ýskilip'te yaz sýcakla-
                                                  rýnýn kendisini iyice his- Elektrik ve doðalgaza
                                                  settirmesi ile birlikte ken-
                                                  tin iki önemli çayý kötü
                                                  kokmaya baþladý.           zam bekleniyor
                                                    Debileri yaz aylarýn-
                                                  da yok denecek kadar
                                                  az olan dereler, adeta     EPDK, bugün "tarife" baþlýklý tek BOTAÞ'ýn da yeni doðalgaz tari-
                                                  çöplük yuvasý haline    gündem maddesiyle özel bir toplantý feleriyle ilgili bir karar almasý bekleni-
                                                  gelmiþ durumda. Vatan-   yapacak. Elektriðe yüzde 4-5, doðal- yor. BOTAÞ, gaz fiyatýyla ilgili kararý-
                                                  daþlar bu derelerin çev-  gaza yüzde 9 düzeyinde bir zam ya- ný internet sitesinden kamuoyuyla
                                                  reye daha fazla zarar    pýlmasý bekleniyor.       paylaþýyor.
                                                  vermemesi için temiz-     Enerji yönetimi, bu hafta milyon-
                                                  lenmesini istiyorlar.    larca elektrik ve doðalgaz abonesi- DÖVÝZ KURU CÝDDÝ BÝR
                                                    Derelerin adeta çöp-   nin cebini ilgilendirecek karar alacak. MALÝYET BASKISI KURUYOR
                                                  lük yuvasý halini aldýðý-  EPDK, yarýn 1 Aðustos'tan geçerli Elektrik ve doðalgazda; artan Dö-
                                                  nýn altýný çizen kent sa-  yeni elektrik fiyatlarýný görüþmek viz kuru, petrol ve enflasyon nede-
                                                  kinleri, sivrisinekler yü- üzere bir araya gelecek.     niyle ciddi bir maliyet baskýsý bulunu-
                                                  zünden evlerinin camla-    Kurul, perþembe günü de ikinci yor. Enerji yönetimi, 1 enflasyonla
                                                  rýný açamaz, balkonlar-   toplantýsýný yapacak. Toplantýda, mücadeleyi etkilemeyecek biçimde
                                                  da oturamaz hale gel-    enerji sektörünün genel ve güncel bir süredir enerji fiyatlarýyla ilgili alter-
                                                  diklerini ifade ederek,   konularý konuþulacak.      natifli tarife çalýþmasý yapýyor. Bu ça-
                                                  yetkililerden maðduriyet-                  lýþmalar ýþýðýnda elektrik ve doðal-
                                                  lerinin giderilmesi nokta-   BOTAÞ GAZ FÝYATLARI      gaz fiyatlarý belirlenecek. Elektrikte
                                                  sýnda harekete geçme-     ÝLE ÝLGÝLÝ KARARI ÝNTERNET  yüzde 4-5, doðalgazda yüzde 9 dü-
                                                  lerini istediler.       SÝTESÝNDE PAYLAÞIYOR     zeyinde bir zam bekleniyor.


     7. Bölge 71. Þube Ýskilip Karayollarý Bakým Evi'nde çalýþan


     taþeron iþçilerinden iþ býrakma eylemi      Karayollarý Genel Müdürlü-
     ðü 7. Bölge Müdürlüðü 73 ve 71
     Þubede çalýþan taþeron iþçilerin
     2 aydýr maaþlarýný alamadýklarý
     için iþ býrakma eylemine baþla-
     dýklarý belirtildi.
      Ýþçiler tarafýndan yapýlan
     açýklamada, "7. Bölge Müdürlü-
     ðü'nde 9 þube yaklaþýk 800 kiþi
     bir bölgede maðdurdur. Sözleþ-
     mede 1-20 arasý yazdýðý halde
     zamanýnda ödeme yapýlma-
     maktadýr. Çalýþanlarýn; ev kirasý,
     su, telefon faturasý ödemesi ve
     çoçuklarýn ihtiyaçlarýný nereden
     ve nasýl karþýlayacaðý hiç düþü-
     nülmemektedir. Kimsenin bize
     'ay sonunu nasýl getireceksiniz'
     diye sorduðu yok. Bu sýkýntýnýn
     bir anca önce çözülmesi için
     yardým bekliyoruz." denildi.
      Ýskilip'te görev yapan Kara-
     yollarý taþeron iþçi çalýþanlarý da
     eyleme katýldý.


    Bedelli Askerlik Yasasý'nda
    son aþamaya gelindi! Erdoðan'ýn imzasý bekleniyor

     Yüz binlerce gencin beklediði Bedelli ker adayýnýn uzun bir süredir heyecanlý dan 1 milyon 340 bin asker adayýnýn yarar- BEDELLÝ ASKERLÝK   yani vekaletle yahut posta ile gerçekleþtir-
    Askerlik Yasasý Cumhurbaþkaný'nýn onayý- bekleyiþe koyulduðu Bedelli Askerlik, Tür- lanabilecek.        BAÞVURUSU NASIL YAPILIR?      me imkanýnýz bulunmamaktadýr.
    na sunuldu.             kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafýn-                  Bedelli Askerlik baþvuru tarihlerini/baþ- Bedelli Askerlik baþvurusunu gerçek-
     Bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi geçti- dan kabul edilerek merak edilen bütün de- BEDELLÝ ASKERLÝK  vurularýn ne zaman yapýlacaðýný merak leþtiren asker adayýna, ödemesi gereken
    ðimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda taylar netlik kazandý.         BAÞVURUSU TARÝHÝ          eden asker adaylarý bir yandan Bedelli As- miktar ve ödemenin yapýlacaðý banka bil-
    görüþülmüþ, ardýndan Askerlik Kanunu ile Bedelli Askerlik uygulamasýna baþvur- NE ZAMAN?           kerlik baþvurularýnýn nasýl yapýlacaðýna gilerini içerisinde bulunduran bir belge tes-
    Bazý Kanunlarda ve KHK'lerde Deðiþiklik mak isteyen kiþiler için gün sayýsý belirle- Bedelli Askerlik baþvuru iþleminde bu- dair sorgulamalarýný hýz kesmeden yürütü- lim edilmektedir.
    Yapan Kanun Teklifinin, bedelli askerlikle nerek 21 günlük Temel Eðitim sürecinden lunmak isteyen asker adaylarý ''2018 Be- yor. Bedelli Askerlik baþvuru iþleminde bu- Bedelli askerlik uygulamasýndan yarar-
    ilgili maddeleri kabul edilmiþti. Meclis'te ka- geçecekleri kararý alýnýrken, diðer taraftan delli Askerlik Baþvuru Tarihi'' araþtýrmasýný lunabilmek için öncelikle þayet Türkiye lanmak isteyen kiþi kendisine teslim edilen
    bul edilen Bedelli Askerlik Yasasý son ola- ise yaþ sýnýrý 25 ve ücret de 15 bin TL þek- tüm hýzýyla sürdürüyor.  Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde ikamet ediyor- bu belgeyle birlikte bankaya gidip ödeme
    rak Baþkan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ona- linde kesinliðe kavuþtu.      Bedelli Askerlik sistemine baþvuru ger- sanýz Bedelli Askerlik baþvurusunu asker- iþleminde bulunmalýdýr.
    yýna sunuldu.              Peki, meclisin onayýyla birlikte hayata çekleþtirmek isteyen kiþiler yürürlüðe gire- lik þubelerine, bununla birlikte ülke dýþýnda Son olarak ödeme iþleminin gerçekleþ-
                      geçirilecek yeni uygulamaya yaklaþýk 400 cek yasanýn Resmi Gazete aracýlýðýyla ya- ikamet ediyorsanýz konsolosluk þubelerine tirildiðine iliþkin bir asýl olmak üzere top-
     1 MÝLYON 340 BÝN ASKER      bin civarýnda baþvuru beklendiði dile geti- yýmlanmasýndan itibaren 3 ay içinde yurt bizzat yapmanýz gerekmektedir. lamda üç nüsha dekontu, Bedelli Askerlik
     ADAYI FAYDALANACAK        rilen Bedelli Askerlik baþvuru tarihi nedir? dýþý temsilciliklerine yahut askerlik þubele- Öte yandan Bedelli askerlik baþvuru iþ- baþvurusunda bulunulan merkeze iletilme-
     Askerlik dönemine eriþmiþ pek çok as- 2018 yýlý itibariyle yürürlüðe girecek yasa- rine baþvuru fýrsatýna sahip olacaklar. lemini bizzat yapma þartý bulunmaktadýr, lidir.
   1   2   3   4   5   6   7   8