Page 3 - (SAYI 285 - 1 a\360ustos 2018.qxd)
P. 3

1 Aðustos 2018 Çarþamba3                                                                                 GDO'LU


                                                                                DOLMA -2-                                                                           RECEP BODUR

                                                                 Geçen haftaki dolma yazýmýz labalýk olsun diye rastgele davetiye
                                                                bayaðý ses getirdi. Çeþitli kesimler- daðýtmak. Ne oluyor bu sefer, sami-
                                                                den tebrik mesajlarý aldým. Eskiden miyet ortadan kalkýyor. Coþkulu bir
                                                                sofraya hizmet edecek kiþiler önce- ortam olmuyor, oynayacak adam
                                                                den belirlenirdi.Her masaya iki kiþi bulamýyorsun. Bir diðer mesele ha-
                                                                takdim edilir, o insanlar iþlerini gö- vai fiþek, keþke atýlmasa israf ve gü-
    Ýskilip Emniyeti ve Jandarmasý'ndan                                           nülden benimserlerdi. Kadýn daveti rültü oluyor. Sazcýlar da müziðin se-
                                                                baþlayana dek hizmet ederler, gö-
                                                                                sini çok fazla açýyorlar. Kardeþim il-
                                                                rev yerini terk etmezlerdi.
                                                                                la ki 5 km öteden duyulmasý lazým
                                                                                deðil ya, bu sektörde de kaliteli in-
    MOTOSiKLET UYGULAMASI                                                  rede boþ yer var, kaç kiþi lazým bun- sanlarýn çaðrýlmasý icap eder. Kötü
                                                                 Sofraya çaðýran bir kiþi olur, ne-
                                                                                müzik, kötü ses ve rahatsýzlýk verir.
                                                                larla ilgilenirdi. Sofra temizlenmeyin-
                                                                                Dikkat ediyorum 8-10 parça arasýn-
                                                                ce kimseyi ayaklandýrmaz, masa ta-
                                                                mam olunca iþaret yapar çaðýrýr,
                                                                                avazý çýktýðý kadar baðýranlar, saza
                                                                çaðrýlan kiþiler karýþýklýk olmadan da gidip geliyorlar, detone olanlar,
                                                    Emniyet Genel Mü-    masalarýna otururdu. Eskiden 13 ki- akort veremeyenler.. Buradan uya-
                                                  dürlüðü (EGM) ile Jan-   þi ile masa tamamlanýyordu, þimdi rýyorum sazcýlarý, Allah'ýn kelamý
                                                  darma Genel Komutan-    ise bu sayý 10 kiþiye düþtü. Üstelik okunduðu zaman hemen müziðin
                                                  lýðý, Türkiye genelinde  ciddi bir karmaþýklýk söz konusu. sesini kessinler. Ýnsanlar namazdan
                                                  motosiklet uygulamasý   Çoðu zaman masa temizlenmeden  çýkmadan, ezan bitince hemen mü-
                                                  yaptý. Ýskilip emniyeti ve sofraya oturuyor insanlar ve lenger- ziðe devam ediyorlar. Cemaat içeri-
                                                  jandarmasý da uygula-   lerin çoðu küçüldü. Ayrýca dolmacý de, gürültüden nasýl namaz kýlsýn?
                                                  maya katýldý.       az dolma servis ediyor. Lenger sýy- Bu da vebaldir, dikkat edin diyorum.
                                                    Çalýntý, ruhsatsýz ve- rýlýyor, bahþiþ býrakýlýyor. Tabi bu Herþeyin sadesi iyidir, en iyi dü-
                                                  ya plakasýz motosikletler bahþiþ direkt dolmacýya gidiyor. ðün borçsuz yapýlan düðündür. Her-
                                                  ile aranan kiþilerin yaka- Keþke bu bahþiþler düðün sahipleri- kes durumuna göre düðün yapmalý,
                                                  lanmasý amacýyla ger-   ne gitse, büyük katkýsý olur fakat gü- aþýrýya kaçmamalý, damat ve ailesi
                                                  çekleþtirilen uygulama-  cümüz yetmiyor rant meselesi. Bun- yýllarca nasýl borç ödeyeceðim diye
                                                  larda trafik kurallarýna  larý yazýnca doçent, benden kötüsü düþünmemeli. Çoðu anlaþmazlýklar
                                                  uymayanlar  hakkýnda   olmuyor. Gelelim davetiye verme parasal mevzulardan çýkýyor. Sürç-i
                                                  cezai iþlem uygulandý.   meselesine..          lisan ettiysem affola, herkese hayýr-
                                                                 Tanýsýn tanýmasýn, düðünüm ka- lý düðünler.    Yüksek gerilim hattýna

    takýlan            kamyon               yandý     Ýskilip'te saman balyalarýnýn gerilim hattýnýn altýndan geçerken, Kýsa sürede olay yerine gelen
    yüksek gerilim hattýna temas edip tellere temas eden balyalar tutuþ- Ýskilip ve Bayat Belediyelerine ait
    tutuþmasý sonucu çýkan yangýnda tu. Dumaný fark eden Yaramýþ, he- itfaiye ekipleri alevlere müdahale
    bir kamyon kül olurken, yangýný men araçtan inerek yangýný sön- ederek yangýný söndürdü. Yangý-
    söndürmeye çalýþan sürücü yara- dürmeye çalýþtý. Bir anda büyüyen nýn ardýndan kamyon kullanýlamaz
    landý. Edinilen bilgilere göre, Ýski- yangýn tüm kamyonu sararken, hale gelirken yaralý sürücü ise olay
    lip'e baðlý Yerliköy'de Mürsel Yara- yangýný söndürmeye çalýþan talih- yerine gelen ambulansla Bayat
    mýþ 19 FG 930 plakalý kamyonuy- siz sürücü vücudunun çeþitli yerle- Devlet Hastanesine burada yapý-
    la tarladan saman balyalarýný top- rinden yaralandý. Yangýný gören lan ilk müdahalenin ardýndan ise
    layýp kasasýna yükledi.    köylüler itfaiye ve saðlýk görevlileri- Çorum'a sevk edildi. Olayla ilgili
     Kamyon köy çýkýþýnda yüksek ne haber verdi.        baþlatýlan soruþturma sürüyor.


              iSKiLiP

       ADI                 YÖREM


          MURAT KAYILI              ÇiÐKÖFTE

           0543 747 68 52


            Adýyörem Çið Köfte Salonunda Her Ayýn 15'inde

            %      50       Ýndirim                Var

                        Yeni Camii Mah. Akþemseddin Cad. No: 40/A - ÝSKÝLÝP
   1   2   3   4   5   6   7   8