Page 2 - (SAYI 285 - 1 a\360ustos 2018.qxd)
P. 2

Kurulduðu günden buwww.iskilipgundem.com
                                             tarihte bugüne-mail
                                                       Türkiye (1 Aðustos 1950)Yönetim
     ÝSKÝLÝP TERMÝNALÝ:
     ÇORUM HASTANELERÝ:
     ÇORUM TERMÝNALÝ:
                                                        mak için hiç bir yeni- ÝSKÝLÝP ECZANELERÝ:
     Özden EczanesiÝSKÝLÝP KURUMLAR:
                                                     NATO’ya baþvurdu.GSM  : 0530 765 95 18  : iskilipgundem19@gmail.com
    BÝR HADÝS                                                           BÝZE ULAÞIN : Yeni Cami Mahallesi
                                                                          Yeni Cami Caddesi No: 12 / ÝSKÝLÝP

              Bilgisizler içinde bir bilgili,
              ölüler içinde bir diridir.
                H. Muhammed        ÖNEMLÝ TELEFONLAR                   : 5116218
     Ýskilip Nazar         : 5116880 ‘ÇITIR’ EN BÜYÜK
     Ýskilip Birlik          : 5113726
     Bayat Lider         : 5116403
     Lider Turizm


     Devlet Hastanesi          : 2230303
     Özel Elitpark Hastanesi     : 2216666
     Çorum Özel Hastanesi     : 4441520   HAYALiYDi

     Lider Turizm         : 2250775
     Hattusas Turizm       : 2244444
     Kamil KOÇ           : 4440562
     Metro Turizm         : 4443555
     Köylüoðullarý Turizm     : 3330444                                yana Ýskilip'e, Ýskilipli-
           Ýmtiyaz Sahibi:
     Ulusoy            : 4441888                               ye kaliteli hizmet sun-

     Þifa Ecz           : 5116489                                 likten kaçýnmayan,
     Derya Ecz          : 5116263                                  "Çýtýr Kuruyemiþ"
     Derman Ecz.         : 5114690                                kýsa sürede farklý bir
     Barýþ Ecz.           : 5113721                              hizmet anlayýþý profili-
     Sirkeciler Ecz        : 5116090
     Ünal Ecz.           : 5116719                                ne sahip olduðunu
     Gümüþaða Ecz.        : 5116396                                kanýtladý. Uyguladýðý
     Serdaroðlu Ecz        : 5115544                                ve getirdiði yenilikler-
     Aktaþ Ecz           : 5116699                                  le müþterilerinin  Ýskilip'ten eþine dostuna hedi- ONLÝNE SATIÞ
     Yüksel Ecz.         : 5116624                                 dikkatini çeken Çýtýr  yelik leblebi götürenler.   Tüm bunlarýn yaný sýra onli-
                                                                              Mehmet
                                                                      Ýþletme sahibi
     Fikri Kartal Ecz.      : 5111515                                 Kuruyemiþ, bunun    Balcýoðlu, Ýskilip'in tanýtýmý için ne satýþ sitesi ile de hizmet ve-
                                                                                   ren Çýtýr Kuruyemiþ ambalajda
                   : 5115959
                                                        yanýnda kentin tanýtý-  elini taþýn altýna koymayý yýllar olduðu gibi online satýþ sitesi
                                                        mýnda da kendisine    önce koymuþ kafasýna aslýnda. ile de sektöründe Ýskilip'te bir il-
     KAYMAKAMLIK        0364 5116001                               önemli bir rol üstlendi   Müþterilerinin deðiþen beklen- ki gerçekleþtirmeyi baþardý.
     JANDARMA KOMUTANI     0364 5113530                                             tilerine cevap vererek, deðer Tüm Türkiye'ye hatta yurt dýþý-
     BELEDÝYE BAÞKANI      0364 5116062                                Çýtýr Kuruyemiþ'in ambalaj yaratan çözümlerle hizmet su- na da online satýþlar yapan Çý-
        YIL: 6     SAYI: 285   1 AÐUSTOS 2018
     EMNÝYET MÜD.        0364 5116250                               kutularýnda Ýskilip resimlerini nan iþletme sahibi Balcýoðlu, týr Kuruyemiþ, sektöründe fark
                                                                                   yaratýp Ýskilip dýþýnda yaþayan
                                                                     böyle bir hizmet anlayýþýna sa-
     ADLÝYE YAZI ÝÞ.MD     0364 5116003                               görürseniz hiç þaþýrmayýn. hip olmanýn yýllardýr hayalini gurbetçi vatandaþlara da ayrý
     KAYMAKAMLIK YZ ÝÞL. MD  0364 5116001                               Müþterilerine özel olarak hazýr- kurduðunu söylüyor. Bu hayali- bir hizmet anlayýþý sunuyor.
     SÝVÝL. SAV. MÜD.      0364 5116001                               lanmýþ Ýskilip resimlerinin bu- ni gerçekleþtirmenin gururunu www.iskilipcitir.com kurumsal
     NÜFUS MÜDÜRÜ        0364 5118444                               lunduðu ambalaj kutularla hiz- yaþayan Balcýoðlu, kaliteden internet sitesiyle kapýda ödeme
     ÖZEL ÝDARE MÜD.      0364 5112171                               met veren Çýtýr Kuruyemiþ, bu ödün vermeden Ýskilip'e hizmet ile hizmet veren Çýtýr Kuruye-
     ÝCRA MÜDÜRÜ        0364 5116003                               yenilikçi düþüncesi ile Ço- etmeye yýlmadan, usanmadan miþ, herkesi bu siteyi ziyaret et-
     SEÇÝM MÜD.         0364 5116546                               rum'da da sektörün parlayan devam edeceklerini de ekliyor.  meye davet ediyor.
                                                       yýldýzý olmaya aday. Hizmette
     CEAZEVÝ MÜD.        0364 5116011                               sýnýr tanýmayan Çýtýr, günlük
     MALMÜDÜRÜ         0364 5116725                               olarak taze kavrulan kuruye-
     MÝLLÝ EÐÝTÝM MD.      0364 5112005                               miþ çeþitleri ile de müþteriline
     HALK EÐÝTÝM MÜD.      0364 5116201                               geniþ bir ürün yelpazesi sunu-
     ÝLÇE MÜFTÜSÜ        0364 5116070                               yor.
     H.KÜTÜPHANE MÜD.      0364 5116185                                Aslýnda Çýtýr Kuruyemiþ'i
     ÝSKÝLÝP ÖÐRETMENEVÝ    0364 5116308                               en önemli ve farklý kýlan özelli-
     SAÐLIK GRUP BAÞKANI        0364 5118750                           ði ambalajlarýnda Ýskilip'in taný-
     DEVLET HAST. BAÞTABÝBÝ  0364 5116012                               týmý yapýlmasý. Özel olarak ha-
     HASTANE MÜDÜRÜ       0364 5116012                               zýrlanan Ýskilip konulu ambalaj-
     TAPU SÝCÝL MÜD.      0364 5116108                               larý ile müþterilerine hizmet ve-
     ORMAN ÝÞLETME MÜD.     0364 5116187                               ren Çýtýr, bu hizmet anlayýþý ile
     ÝLÇE TARIM MÜD.      0364 5116387                               vatandaþlarýnda memnuniyeti-
                                                       ni kazanmýþ. Bu uygulamadan
     POSTA ÝÞL.MRK.MÜD.     0364 5116122                               en çok memnun kalanlar ise,
     TÜRK TELEKOM        0364 5112000
     KADASTRO MÜD.       0364 5116041
                  0364 5116080
     TEDAÞ ÝÞL.ÞEFÝ  Haftalýk Siyasi Baðýmsýz Gazete
     ZÝRAAT ODASI BÞK.     0364 5116072
     T.C.ZÝRAAT BANK. ÞB.MD.  0364 5116110              Dolma Sezonu Baþladý:
     TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI MD.  0364 5118675
     VAKIFBANK         0364 5115300
     SOS.YRD.VE DYN.VAKFI B.  0364 5117944     Kalp Krizine Dikkat!
           0544 563 32 35gmail.com
     TARIM KREDÝ KOOP.     0364 5116391
     KARAYOLLARI BAKIMEVÝ   0364 5116275
           www.iskilipgundem.com
     KÖY HÝZM.BAKIMEVÝ     0364 5312141
     KARAYOLLARI OSM.ÞEF.   0364 6114027
     KARAYOLLARI BAKIMEVÝ   0364 5116275      Yaz aylarýnýn yaklaþmasýyla birlikte düðün ve baþlanan Ýskilip Dolmasý özellikle kollestrol, kalp ve
     KÖY HÝZM.BAKIMEVÝ     0364 5312141    davet sayýsýnda da belirgin bir artýþ gözleniyor. Uz- damar hastalýðý bulunanlar için büyük bir tehlike.
                            manlar davetlerde ikram edilen Ýskilip Dolmasý ko- Dikkat edilmediði takdirde dolma kalp krizine neden
                            nusunda uyarýyor. Dikkat edilmezse dolma, kalp olabiliyor.
                            krizine neden olabilir.            Uzmanlar sýcak mevsimde ve özellikle sabahýn
                              Sabahýn ilk saatleriyle birlikte ikram edilmeye ilk saatlerinde yenilen dolma konusunda uyarýyor.                           Ýskilip'in dað köylerinde yetiþen
           ÝLKADIM BASIMEVÝ6 Aylýk Abone
           Yýllýk Abone
                           sahlep Avrupa'ya gönderiliyor
                                                                               Soðuk kýþ günlerinin vazgeçilmez içe-
                                                                             ceklerinden olan ve Maraþ Dondurmasýný
                                                                             dünya çapýnda ünlü yapan tadý veren Salep
          MELÝH ALPSAR                                                             bitkisi, Ýskilip'in dað köylerinden toplanarak
                                                                             Avrupa'ya gönderiliyor.
                                                                               Dað köylüleri tarafýndan bin-bin 500 met-
         Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:                                                       re yükseklikteki yaylarda toplanan Salep'in
           Merve KAYIÞ                                                             ham maddesi çeþitli evrelerden geçtikten
                                                                             sonra Avrupa'ya ihraç ediliyor.
           Haber Servisi                                                             Köylülerin toplayarak sattýklarý Salep'in
    Ýlan/Reklam: 3.00 TL50.00 TL20.00 TL75.00 TL
    Muhabir    : Ahmet Bekmezci                                                          bir kýsmý dondurma üretiminde kullanýlmak
    Sayfa Sekreteri : Osman Biçer                                                           üzere Kahramanmaraþ'a gönderilirken bir
           Toplantýya Çaðrý                               100.00 TL
                                                                             kýsmý da içecek tozu haline getirilerek dýþ ül-
    Yönetim Yeri: Yeni Cami Mahallesi.                                                        kelere ihraç ediliyor. Ýskilip'in dað köylerinde
           Yeni Cami Caddesi No: 12 / ÝSKÝLÝP
                                                                             yetiþen Salep, yaz aylarýnda dondurma, kýþ
                                                                             aylarýnda ise içecek olarak Avrupalýlarýn da-
    Telefon:
           0541 846 35 09                                                           maðýný tatlandýrýyor. Halk arasýnda Çayýrotu
                                                                             ve Çemçiçeði olarak bilinen Salep, afrodiz-
    email:iskilipgundem19 @
                                                                             yak etkisi nedeniyle "güçotu" olarak ta ta-
                                                                             nýmlanýyor.
    web:     Satýlýk, Kayýp,Eleman,vb Ýlanlar (2stx5cm)        300.00 TL                                  Muðla, Isparta, Antalya, Maraþ, Safran-
                                                                             bolu, Kastamonu ve Karadeniz yörelerinde
    Baský:    Tüzük Ýlanlarý (Maktu)                        500.00 TL
           Gülabibey Mahallesi, 1. Sok. Sancaktar Ýþ                                              de yabani olarak yetiþiyor. Ancak Ýskilip Dað-
           Merkezi  ÇORUM/MERKEZ                                                       larý ve yaylarý Salep'in yetiþmesi için daha
                                                                             uygun bir iklim yapýsýna sahip. Burada yeti-
    Abone:    Ýskilip Ýçi : 100 TL Ýskilip içi : 50 TL                                              þen Salep'in kokusu ve katýlýk verme oraný
           Yurtiçi   : 200 TL Yurtiçi   : 100 TL                                             iklime paralel olarak daha da yükseliyor.
           Yurtdýþý : 100 Euro Yurtdýþý  : 50 Euro
                                                                               Türkiye'nin bir çok iline gönderilen Sa-
           Özel Ýlan Reklam (cmxsütun)                                                     lep'e en çok talep, Kahramanmaraþ ve Ýs-
           Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b mesajlar (4 st.x10cm)                                         tanbul'dan geliyor. Salep Maraþ'ta dondur-
                                                                             ma olarak, Ýstanbul'da da içecek olarak Av-
                                                                             rupa'ya ihraç ediliyor.
           Birinci Sayfa (Maktu) Ýlan (4stx10cm)                                                 Öte yandan Ýskilip'te 1 tona yakýn Sa-
           Tam Sayfa                                                              lep'in yetiþtiði tahmin ediliyor.
   1   2   3   4   5   6   7