Page 1 - (SAYI 285 - 1 a\360ustos 2018.qxd)
P. 1

1 AÐUSTOS 2018 - 1 TL www.iskilipgundem.com


   Pis koku ve sineklerPis koku ve sineklerPis koku ve sineklerPis koku ve sinekler
   P Pis koku ve sinekler
    Pis koku ve sinekleris koku ve sinekler
   P Pis koku ve sineklerPis koku ve sinekler
    Pis koku ve sinekleris koku ve sinekler
   P P P Pis koku ve sinekler
    Pis koku ve sinekleris koku ve sinekleris koku ve sinekleris koku ve sinekler   vatandaþý bezdirdi!vatandaþý bezdirdi!vatandaþý bezdirdi!vatandaþý bezdirdi!
   vatandaþý bezdir
   vatandaþý bezdirdi!
    vatandaþý bezdirdi!di!
   vatandaþý bezdir
   vatandaþý bezdir
   vatandaþý bezdirdi!vatandaþý bezdirdi!
    vatandaþý bezdirdi!di!
   vatandaþý bezdir
   vatandaþý bezdirdi!
   vatandaþý bezdir
    vatandaþý bezdirdi!di!di!di!
                                                                                      Yüksek gerilim
                                                                                      hattýna takýlan
    Ýskilip'te yaz sýcaklarýnýn kendisini iyice hissettirmesi ile birlikte
    kentin iki önemli çayý kötü kokmaya baþladý. Debileri yaz ayla-                                                   kamyon yandý
    rýnda yok denecek kadar az olan dereler, adeta çöplük yuvasý
    haline gelmiþ durumda. Vatandaþlar bu derelerin çevreye daha                                                     Ýskilip'te saman bal-
                                                                                      yalarýnýn yüksek geri-
    fazla zarar vermemesi için temizlenmesini istiyorlar.     5’DE                                                  lim hattýna temas
                                                                                      edip tutuþmasý sonu-
                                                                                      cu çýkan yangýnda bir
       Dolma                                                                             kamyon kül olurken,
                                                                                      yangýný söndürmeye
      ustalarý                                                                            çalýþan sürücü yara-
      uyarýyor:                                                                            landý.    3’DE


    ‘Bize sormadan


    düðün günü


    belirlemeyin’
     Düðün ve Hac dönüþü ikramý-
     nýn vazgeçilmezi olan ve Ýski-
     lip'in en eski geleneklerinden
     biri olan Ýskilip Dolmasý her þe-                  ‘ÇITIR’ EN BÜYÜK HAYALiYDi
     ye raðmen yaþatýlýyor. 4’DE                                                                    Ýskilip Emniyeti ve


                                                                        Çýtýr Kuruyemiþ'in ambalaj Jandarmasý'ndan
                                                                        kutularýnda Ýskilip resimleri-
     PAÞAOÐULLARI                                                             ni görürseniz hiç þaþýrma- MOTOSiKLET
                                                                        yýn. Müþterilerine özel ola-
                                                                                      UYGULAMASI
                                                                        rak hazýrlanmýþ Ýskilip re-
                                                                        simlerinin bulunduðu am-
     TATLICISI                                                               balaj kutularla hizmet veren Emniyet Genel Mü-
                                                                        Çýtýr Kuruyemiþ, bu yenilik-
                                                                                      dürlüðü (EGM) ile
                                                                        çi düþüncesi ile Çorum'da
                                                                                      Jandarma Genel Ko-
                                                                        da sektörün parlayan yýldýzý
                                                                                            Türkiye
                                                                                      mutanlýðý,
                                                                        olmaya aday. Hizmette sý-
                                                                        nýr tanýmayan Çýtýr, günlük genelinde motosiklet
                                                                                      uygulamasý yaptý. Ýs-
                                                                        olarak taze kavrulan kuru- kilip emniyeti ve jan-
     ADIYAMAN                                                               yemiþ çeþitleri ile de müþte- darmasý da uygula-
                                                                        riline geniþ bir ürün yelpa-
                                                                                      maya katýldý.
                                                                                             3’DE
                                                                        zesi sunuyor.
                                                                                 2’DE
     ÇiÐ KÖFTECi
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
         Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
        Tereyaðlý Baklava,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
         Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
        Tulumba, Þekerpare,
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði         MÝSAKIMÝLLÝ OKULU KARÞISI
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
      Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
     Peynirli ve Kýymalý Su Böreði
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
                              PARK ALTI MEYDAN MAH.
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
         ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          ve Çið Köftemizle
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
          Hizmetinizdeyiz...
                               0536 916 96 48
                               0364 511 54 54
                                   ÝSKiLiP
                                  SEYiRTEPE
                                                                 SOSYAL TESiSLERi
                                   DÜÐÜN, SÜNNET, NÝÞAN, TOPLANTI VS.
                                   ETKÝNLÝKLERÝNÝZ ÝÇÝN BÝZ BURADAYIZ..                ÝLETÝÞÝM: 0364 511 29 99
             Ýletiþim : 0530 765 95 18      e-mail : iskilipgundem19@gmail.com      web : www.iskilipgundem.com
   1   2   3   4   5   6